AccStarGL Standard version ราคาเพียง 3,800 บาท. มีฟังชั่นครบถ้วนสำหรับการทำบัญชีแยกประเภททั่วไป ง่ายต่อการใช้งาน No more run-time error!

English

 

Home | Download | ชำระเงิน | คำถามบ่อยๆ | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา

 

Home
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบสินค้าคงคลัง
ระบบจัดซื้อ
ระบบขาย
ระบบลูกหนี้
ระบบเจ้าหนี้
ระบบธนาคาร
ระบบทรัพย์สินถาวร
ระบบการผลิต
ข้อมูลพื้นฐานการใช้งาน
ขั้นตอนการใช้งานตามลำดับ
ติดตั้งบนnetworkใบสั่งซื้อ
รับสินค้าพร้อมกับใบแจ้งหนี้
รับสินค้าเท่านั้น
รับใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่รับแล้ว
การส่งคืนสินค้า

 

 

 

 

 

 

ใบสั่งซื้อสินค้า

หน้าต่างนี้ช่วยท่านจัดการ การสั่งซื้อสินค้า เป็นระบบที่ปรับปรุงยอดบัญชีทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกันเช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้เป็นต้น

 

 
 
ข้อมูล

 

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

 

 

หมายเลขใบสั่งซื้อ

ท่านสามารถกำหนดหมายเลขใบสั่งซื้อได้สูงสุด 15 ตัวอักษร

วันที่ใบสั่งซื้อ

หมายถึงวันที่ระบุบนใบสั่งซื้อ  จะใช้วันที่นี้เป็นตัวกำหนดงวดบัญชีที่จะบันทึกบัญชี

วันครบกำหนด

หมายถึงวันที่ท่านต้องการให้ใบสั่งซื้อนี้หมดอายุ ท่านสามารถเปลี่ยนวันที่นี้ได้  จะใช้วันนี้ในการดึงข้อมูลใบสั่งซื้อที่ยังมีผลบังคับอยู่

ผู้ขาย

หมายถึงผู้ขายที่ท่านต้องการจะซื้อสินค้า

ที่อยู่ผู้ขาย

ไม่สามารถแก้ไขได้

 

รายละเอียดสินค้า

 

 

รหัส

หมายถึงรหัสสินค้าที่ขาย ท่านสามารถค้นหาโดยใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม หรือ ใช้ F4 หรือ F6 ท่านสามารถค้นหารหัสสินค้าได้รวดเร็วโดยป้อน 1-3 ตัวแรกของรหัสแล้วกด F4 หรือ ป้อน 1-3 ตัวแรกของรายละเอียดสินค้าแล้วกด F6 ในกรณีที่กด F4 ข้อมูลจะเรียงตามรหัส ถ้ากด F6 ข้อมูลจะเรียงตามรายละเอียดสินค้า

 

ท่านไม่สามารถป้อนรหัสได้ในหน้าที่ 2

 

รายละเอียด

หมายถึงรายละเอียดที่แสดงบนใบสั่งซื้อซึ่ง  จะนำมาจาก ระบบสินค้าคงคลังทันทีเมื่อท่านเลือกหรือป้อนรหัสสินค้า อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จำนวนอักษรสูงสุด 200 ตัวอักษร

จำนวน

หมายถึงจำนวนที่ท่านสั่งซื้อ

ราคาต่อหน่วย

หมายถึงราคาซื้อก่อนหักส่วนลดใดๆ

จำนวนเงิน

หมายถึงราคาต่อหน่วยคูณด้วยจำนวนที่ซื้อ  จะคำนวณให้ ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

สถานที่เก็บ

หมายถึงสถานที่ที่ท่านต้องการจะเก็บสินค้าที่สั่งซื้อ  จะใช้สถานที่ที่ระบุไว้ในตอนที่ log in ท่านสามารถเปลี่ยนได้

หน่วยซื้อ

หมายถึงหน่วยซื้อที่กำหนดไว้ที่ระบบสินค้าคงคลัง  จะใช้หน่วยนี้ ในกรณีที่สินค้ามีหลายหน่วยท่านสามารถเปลี่ยนได้

ส่วนลดทั่วไป %

หมายถึงอัตราส่วนลดทั่วไปที่ได้จากข้อมูล “ส่วนลดทั่วไป %” ในหน้าถัดไป ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ส่วนลด

หมายถึงจำนวนส่วนลดทั่วไป  จะคำนวณให้ ท่านสามารถแก้ไขได้

เสียภาษี

ระบุว่าสินค้าชนิดนี้จะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร  จะนำมาจาก ระบบสินค้าคงคลังทันทีเมื่อท่านเลือกหรือป้อนรหัสสินค้า อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าไม่มี  จะนำอัตราภาษีมาจากข้อมูล “อัตราภาษี” ในหน้าถัดไปมาคำนวณให้

จำนวนภาษี

หมายถึงจำนวนยอดภาษี จะคำนวณให้ ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

จำนวนสั่งซื้อ

หมายถึงจำนวนสั่งซื้อครั้งแรก ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลช่วยเตือนเท่านั้นไม่มีการนำค่านี้ไปคำนวณใดๆ นอกจากคำนวณยอดคงค้างที่ยังไม่ได้รับเท่านั้น

จำนวนค้างรับ

หมายถึงจำนวนค้างรับที่  คำนวณให้จากจำนวนสั่งซื้อครั้งแรกและจำนวนที่ท่านได้รับสินค้า ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

บัญชี

 จะนำมาจาก ระบบสินค้าคงคลังทันทีเมื่อท่านเลือกหรือป้อนรหัสสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนได้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้  จะนำมาจากบัญชีซื้อที่กำหนดไว้ในหน้าถัดไป หรือ จากบัญชีซื้อที่กำหนดไว้ใน บัญชีหลัก/คุม มาใช้

โครงการ

 

ท่านสามารถระบุว่าสินค้านี้เป็นของโครงการอะไร

มีหมายเลขกำกับ

 จะนำมาจาก ระบบสินค้าคงคลังทันทีเมื่อท่านเลือกหรือป้อนรหัสสินค้า ถ้ามีหมายเลขกำกับจะปรากฏ True ถ้าไม่มี False

 

ยอดรวม

 

หมายถึงจำนวนรวมของใบสั่งซื้อก่อนหักส่วนลด หรือรวมค่าขนส่งและภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ

หมายถึงจำนวนรวมของภาษีซื้อทั้งหมด รวมภาษีจากค่าขนส่ง (ถ้ามี) ของใบสั่งซื้อ  คำนวณให้ ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

ส่วนลด

หมายถึงจำนวนรวมของส่วนลดทั้งหมดของใบสั่งซื้อ  คำนวณให้ ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

ค่าขนส่ง

หมายถึงจำนวนรวมของค่าขนส่งทั้งหมดของใบสั่งซื้อ นำมาจากค่าขนส่งในหน้าถัดไป

ภาษีซื้อ

หมายถึงจำนวนรวมของภาษีซื้อทั้งหมดของใบสั่งซื้อ  คำนวณให้ ท่านไม่สามารถแก้ไขได้

ยอดสุทธิ

หมายถึงจำนวนยอดรวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อ โดยหักส่วนลด รวมค่าขนส่งและภาษีซื้อแล้ว

พิมพ์ทั้งหมด

หมายถึงเมื่อต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อทีเดียวทั้งหมด

 

ข้อมูล

 

รายละเอียดอื่นๆ

 

 

ข้อมูลเหล่านี้นำมาจากข้อมูลของผู้ขายที่ท่านได้กำหนดไว้ใน ระบบเจ้าหนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 

 

วงเงินสินเชื่อ

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เงื่อนไขส่วนลด

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลที่จะนำไปแสดงไว้บนใบสั่งซื้อ

จำนวนวัน

จำนวนวันสูงสุดที่ท่านยังคงได้รับส่วนลด

ส่วนลด %

หมายถึงอัตราร้อยละของส่วนลดที่ท่านจะได้รับถ้าท่านชำระภายในจำนวนวันที่กำหนด

วันครบกำหนดชำระเงิน

หมายถึงจำนวนวันนับแต่วันสั่งซื้อถึงวันสุดท้ายซึ่งท่านจะต้องชำระเงิน

ส่วนลดทั่วไป %

หมายถึงส่วนลดทั่วไป  จะใช้อัตราส่วนลดนี้สำหรับคำนวณส่วนลดของสินค้าแต่ละรายการ

ส่วนลดจากยอดรวม

หมายถึงส่วนลดทั่วไปที่คำนวณหลังจากรวมภาษีซื้อแล้ว

ภาษี %

หมายถึงอัตราภาษีที่ใช้กับสินค้า  จะนำข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ในข้อมูลของเจ้าหนี้มาแสดง

บัญชีเจ้าหนี้

หมายถึงบัญชีเจ้าหนี้ที่ท่านต้องการให้บันทึกรายการบัญชีของการสั่งซื้อ  จะนำข้อมูลที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อมูลเจ้าหนี้ มาแสดง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้

แผนก

ท่านสามารถระบุว่าใบสั่งซื้อสินค้านี้เป็นของแผนกอะไร

โครงการ

ท่านสามารถระบุว่าใบสั่งซื้อสินค้านี้เป็นของโครงการอะไร

สกุลเงิน

กรณีที่เป็นสกุลเงินอื่นให้ระบุด้วย

 

สถานที่ส่ง

 จะนำข้อมูลสถานที่ส่งที่ได้กำหนดไว้ในข้อมูลของ บริษัทท่าน ที่อยู่ลำดับที่ 1 มาแสดง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การขนส่ง

 

ค่าขนส่ง

หมายถึงค่าขนส่งทั้งหมดของใบสั่งซื้อ

ภาษีค่าขนส่ง

ภาษีของค่าขนส่ง

ขนส่งทาง

ข้อมูลนี้จะนำไปพิมพ์ไว้บนใบสั่งซื้อ

บัญชีค่าใช้จ่าย

หมายถึงบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่งที่ท่านต้องการให้บันทึก

บันทึก

ท่านสามารถป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ปรากฏบนใบสั่งซื้อได้

ระบบบัญชี บัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบจัดซื้อ  ระบบขาย  ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้  ระบบธนาคาร  ระบบทรัพย์สินถาวร  ระบบการผลิต

 

© 2005 Rachadapon Company Limited. All rights reserved.

Let AccStar simplify your business.